Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

За програмата

norway logo final

Основната цел на програмата “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” е засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.

За проекта

Проект № BGLD-1.007-0003-C01/28.02.2023 г. „ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г – се изпълнява от Агенда ООД в партньорство с Исландската организация EINURD,  обединяващи усилия за разработване и прилагане на иновативни подходи за стимулиране на заетостта и бизнеса в община Вълчи дол. 

Цел на проекта

Основната цел на проекта:

  • Насърчи сътрудничеството между местната власт, държавната администрация в лицето на дирекция “Бюро по труда”, образователните институции и работодателите в община Вълчи дол
  • Повиши заетостта, намали маргилизацията и трудовата миграция в района.

За да подпомогне реализирацията на проектните цели, партньорите предвиждат създаването на  Център за сътрудничество, чрез който ще се установи връзка между работодатели и търсещите работа, далеч надхвърляща обикновеното посредничество. При стартиране на проекта, представители на EINURD ще посетят Вълчи дол и ще запознаят заинтересованите организации с добрите практики при създаване на обществени съвети, центрове за сътрудничество, обучение и подкрепа за бизнеса, стажантско обучение и чиракуване в Исландия. Ще бъдат организирани две информационни събития – съвместно за търсещите и за предлагащите работа и шест обучителни модула за работодателите. 

Очаквани резултати

Проектът ще създаде предпоставки за подобряване на професионалната квалификация и ще стимулира икономическата активност чрез разработване, тестване в реална среда и валидиране на иновативни инструменти за развитие на бизнеса и заетостта в региона.

Реализацията на проекта следва да насърчи икономическото и социално сближаване, чрез осигуряване на системен подход в местното развитие на Община Вълчи дол.

Финансиране

Проектът се финансира, чрез финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), който предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн, насочени към намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти. Програмен оператор на програмата е Министерство на образованието и науката.

Общата стойност на проекта е 198 853.48 лв. , а крайната дата за изпълнение е 30 април 2024 г.

Бенефициенти

Иновативен инструментариум, включващ разработването на стратегически документи

Новини