Skip to content

Програми

 

Откакто стъпихме на пазара през 2003 г., сме допринесли за реализиране на проекти по над 10 различни програми за финансиране. Те варират от директни фондове на ЕС до безвъзмездни
средства на национално ниво.

Преките структурни и кохезионни фондове на ЕС са в основата на нашата дейност. Тези фондове обхващат широк спектър от теми и области на развитие, като например:

 • Териториално развитие чрез междурегионално сътрудничество, включително различните направления на програмата Interreg, като Interreg Europe, Дунавската транснационална програма, Черноморската програма за трансгранично сътрудничество, както и различни трансгранични програми – България – Гърция, България – Турция, България – Румъния, България – Сърбия и България – Северна Македония.
 • Въпроси, свързани с околната среда и устойчивото развитие, включително LIFE+
 • Образователната програма на Европейския съюз Еразъм Плюс
 • Програми, финансирани от Норвежкия финансов механизъм
 • Секторни програми, свързани с културата (“Творческа Европа”), социалното приобщаване и правата на човека (“CERV”)
 • Програми, свързани с информационни мерки:
  • За Кохезионната политика на ЕС (IMREG)
  • За Общата селскостопанска политика на ЕС (IMCAP)
  • За политиката на ЕС за защита на правата на интелектуалната собственост

Отделно от това подпомагаме редица публични и частни организации за кандидатстване по националните оперативни програми на Република България за развитие на човешките ресурси, развитие на конкурентоспособността на българските предприятия и развитие на селските райони

Свържи се с нас за консултация